Trà sữa

  • Trân châu
    TRÂN CHÂU   Trân châu Gia Uy 50.000 VND | 2 KG Trân châu Trắng EURO-DELI 160.000VND | 2 KG
  • K supply nguyên liệu trà sữa
    BỘT NGUYÊN LIỆU TRÀ SỮA TEA MATE 100.000 VND | 1KG   BỘT TẠO MÀNG SỮA VỊ MUỐI BIỂN TEA MATE 200.000…